Vårt arbete med miljökrav i våra upphandlingar

Varuförsörjningen upphandlar förbrukningsmaterial för cirka 1,2 miljarder kr per år och de stora mängderna material som köps in medför en betydande påverkan på miljön. För att de produkter vi upphandlar inte ska skada människor eller miljön ställs miljökrav i alla våra upphandlingar. Kraven omfattar bland annat innehåll av skadliga kemikalier, klimatpåverkan och krav på förpackningar. Varuförsörjningens "Riktlinjer för hållbar upphandling” beskriver vilka hållbarhetskrav som ställs i varje upphandling.

Vårt arbete med sociala och etiska krav i våra upphandlingar

Varuförsörjningen är en del av det nationella samarbetet Hållbar Upphandling där alla Sveriges regioner tillsammans arbetar för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sveriges regioner har tillsammans tagit fram en uppförandekod som ställer krav på våra leverantörer enligt:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • FN:s deklaration mot korruption

Tillsammans arbetar vi också med att följa upp att kraven efterlevs och tillsammans med Region D (Gotland, Örebro, Sörmland och Värmland) ansvarar vi för området Förband och övriga sårvårdsprodukter som är ett av regionernas prioriterade riskområden. Läs mer på hemsidan för Hållbar upphandling.

Support