Vårt hållbarhetsarbete

Varuförsörjningen upphandlar förbrukningsmaterial för cirka 1,2 miljarder kr per år och de stora mängderna material som köps in medför en betydande påverkan på miljön. För att de produkter vi upphandlar inte ska skada människor eller miljön ställs miljökrav i alla våra upphandlingar. Kraven omfattar bland annat innehåll av skadliga kemikalier, klimatpåverkan och krav på förpackningar. Varuförsörjningens "Riktlinjer för hållbar upphandling” beskriver vilka hållbarhetskrav som ställs i varje upphandling.

Vi ställer också krav på att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Vi är en del av det nationella samarbetet Hållbar Upphandling där Sveriges regioner tillsammans har tagit fram en uppförandekod som ställer krav på våra leverantörer enligt:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
 • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
 • FN:s barnkonvention, artikel 32
 • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
 • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
 • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
 • FN:s deklaration mot korruption

Tillsammans arbetar vi också med att följa upp att kraven efterlevs. Läs mer på hemsidan för Hållbar upphandling.

Våra miljökrav

Genom att ställa krav i våra upphandlingar försöker vi undvika att upphandla produkter som innehåller ämnen som kan skada människor eller miljön. Därför strävar vi efter att upphandla produkter som till exempel inte innehåller: 

 • Miljöfarliga ämnen
 • Tillsatser med antimikrobiell effekt
 • CMR ämnen (Cancerogena, Mutagena eller Reproduktionstoxiska)
 • Hormonstörande ämnen
 • Allergiframkallande ämnen
 • mjuk PVC
 • Parfym

För att minska klimatpåverkan från våra upphandlade produkter försöker vi prioritera:

 • Materialsnåla produkter
 • Produkter framställda av återvunnet material
 • Produkter framställda av förnybart material
Support