Lämna anbud

För att delta i en upphandling börjar du med att titta på förfrågningsunderlaget där det framgår vad som ska köpas in, vilka krav som ställts samt hur du ska lämna in ditt anbud. Här redovisas också hur utvärderingen av anbuden kommer att gå till.

Alla våra förfrågningsunderlag hämtas direkt via TendSign.

Om du vill veta mer om en specifik upphandling, använd kontaktformuläret på den här sidan.

Hur offentlig upphandling går till

Inför upphandlingen

Behoven och marknaden analyseras. Därefter utformas ett förfrågningsunderlag vilket beskriver vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på leverantören och produkterna. Förfrågningsunderlaget innehåller även en beskrivning av hur utvärderingen av anbuden kommer att gå till.

Annonsering

När förfrågningsunderlaget är färdigställt görs upphandlingen offentlig via olika nationella annonsdatabaser. Upphandlingar som överstiger vissa beloppsmässiga tröskelvärden annonseras dessutom inom hela EU genom Tender Electronic Daily, TED.

Meddelande om tilldelningsbeslut

Alla anbudsgivare i upphandlingen får efter utvärderingen ett meddelande om tilldelningsbeslutet, det vill säga en redovisning av vem/vilka som slutligen får kontrakt och varför.

Överprövning

En leverantör som anser att en offentlig upphandling inte gått rätt till kan ansöka om överprövning hos Förvaltningsrätten med begäran om att upphandlingen ska rättas eller göras om.

RFI, hearing och extern remiss

En offentlig upphandling inom Varuförsörjningen kan ibland inledas med att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på en förestående anskaffning. Detta kan göras via så kallad RFI, extern remiss, eller hearing.

Request for Information, RFI

Målet med en RFI är att vi ska få information från olika aktörer om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att därefter eventuellt ta fram ett väl underbyggt förfrågningsunderlag. Vi har ingen skyldighet att genomföra en upphandling efter en RFI. En leverantör får ingen ekonomisk ersättning för att delta men det är ett tillfälle att synliggöra den egna varan eller tjänsten.

Hearing

En hearing kan beskrivas som ett tillfälle till samtal. Leverantörerna inom ett upphandlingsområde bjuds in för presentation av sitt sortiment och dialog om hur upphandlingen bäst kan genomföras.

Extern remiss

Extern remiss innebär att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på ett preliminärt underlag. På så sätt får vi kännedom om vilka produkter och tjänster som finns tillgängliga på marknaden, kvalitetsnivåer, tillgänglig teknik och de senaste innovationerna inom området.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 018-611 66 87
Telefontider måndag-fredag:
09.00-11.30 samt 13.00-15.00

E-post: upphandling@varuforsorjningen.se

Behandling av personuppgifter

Här kan ni läsa mer om hur vi behandlar era personuppgifter i samband med anbud och avtal.

Information om behandling av personuppgifter

Support