Statistikinsamling från avtalade leverantörer

Statistik över försåld varumängd, specificerad på respektive varor och värde, ska levereras kostnadsfritt efter varje avslutad 12-månadersperiod, eller när Varuförsörjningen så begär.

Statistik över försåld varumängd, specificerad på totalt värde per organisation som medverkar via fullmakt, ska levereras kostnadsfritt efter varje avslutat kvartal.

Varuförsörjningen tillhandahåller mall för statistikinsamling i programvaran Microsoft Excel som fylls i och återsändes till Varuförsörjningen. Samtliga kolumner ska fyllas i enligt instruktion. Även försäljning till beställare utanför avtalet inom produktområdet ska redovisas.

Statistiken ska senast 15 arbetsdagar efter varje avslutad period eller vid förfrågan från Varuförsörjningen skickas in av leverantören. Vid försent inkommen statistik utgår vite med 1 000 SEK per påbörjad vecka som förseningen varar.

Statistik som ej lämnas enligt tillhandahållen mall kommer att betraktas som ej levererad och vite kan även då komma att utgå.

Support